תקנון שימוש

הגדרות

"האתר"                אתר "טופס ישיר" הינו בעל היתר לעשות שימוש בתוכנה מתקדמת, המאפשרת לציבור המשתמשים, אשר נרשמו באתר ובכפוף למגבלות הקבועות בתקנון זה או בכל דין, לשלוח באינטרנט, בתמורה לעמלה, טפסי הגרלות למשחקים חוקיים של מפעל הפיס (כולל לוטו, צ'אנס, ודומיהם ...) תחת השם "טופס ישיר" והדומיין   www.tofesyashir.co.il . הטפסים ישלחו באמצעות מסופי מפעל הפיס.

                            מובהר כי האתר הינו בבעלות פרטית ואינו קשור באופן כלשהו, בין ישיר או עקיף, למפעל הפיס.

"התוכנה"              תוכנה המאפשרת משלוח פשוט וקל של טפסי הגרלות של מפעל הפיס, וכן קבלת אסמכתא (קבלה) בזמן אמת על משלוח הטופס במסוף של מפעל הפיס. בנוסף, בכפוף לזכיית המשתמש בהגרלה, ובהתאם לתנאי התקנון המפורטים להלן, יזוכה המשתמש בגין הזכיה ישירות בחשבונו באתר, כהגדרתו להלן.

"משתמש"             כל אדם מעל גיל 18, אשר נרשם באתר ומבקש לעשות שימוש בו לצורך משלוח טפסי הגרלות. בשל מגבלות חוקיות הקיימות בישראל והאוסרות על משלוח טפסי הגרלות ו/או השתתפות בהגרלות ו/או השתתפות בהימורים לקטינים מתחת לגיל 18 שנים, קטין מתחת לגיל 18 שנים אינו רשאי לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר, מכל סוג שהוא. 

"בעלת האתר"     ניו ספורט ומרקטינג בע"מ, ח.פ. 514023613.

"הנהלת האתר"     בעלי האתר, בעלי הדומיין, כותבי התוכנה וכל מי שקשור לאתר בין במישרין ובין בעקיפין.

"מסוף"                 מסוף של מפעל הפיס המאפשר משלוח טפסי הגרלות.

מבוא

1.             השימוש באתר טופס ישיר מוצע למשתמש בכפוף לקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות שלהלן.

2.             על המשתמש באתר ו/או בתוכנה יחולו התנאים, ההגבלות, המחירים ותנאי שימוש הנמצאים באתר זה, והמשתמש מתחייב לנהוג על פיהם.

3.             תנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, מתחייב המשתמש שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה.

הרשאים להרשם כמשתמשים באתר

4.             השימוש באתר זה ובכל שירות נלווה לו אסור על קטינים מתחת לגיל 18 שנים.

4.1.       השתתפות של קטינים מתחת לגיל 18 שנים בהגרלות מפעל הפיס (לוטו, צ'אנס, וכד') או כל הימור או הגרלת מזל אחרת, אסורה עפ"י החוק הקיים במדינת ישראל.

4.2.       האתר יפעל לחסימת כל קטין מתחת לגיל 18 שנים מהאפשרות להרשם כמשתמש באתר ו/או לקבל שירות משירותיו.

4.3.       הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות המלאה לבדוק כל אדם המבקש להרשם כמשתמש באתר או בשירותים המוצעים בו, וכן לבדוק משתמשים שרישומם כבר הושלם, על מנת לודא כי המשתמש הינו בגיר שגילו עולה על 18 שנים, וכן כי אין מגבלה חוקית אחרת המונעת מהאדם מלהרשם כמשתמש באתר או לעשות שימוש בשירות מהשירותים המוצעים בו.

4.4.       התברר להנהלת האתר כי אדם המבקש להרשם כמשתמש באתר הינו קטין מתחת לגיל 18 שנים או מוגבל עפ"י דין אחר לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר, תסורב בקשתו להרשם כמשתמש באתר. התברר להנהלה כי אדם כאמור השלים הליך הרישום באתר, תהא רשאית הנהלת האתר לחסום את המשתמש משימוש עתידי באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר או מי מטעמה. 

5.             תנאי לשימוש באתר הינו כי ברשות המבקש להרשם באתר תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט (e-mail), מחזיק תעודת זהות, וכי ברשותו חשבון בנק פעיל או כרטיס אשראי מאחת מחברות האשראי הישראליות.

6.             תנאי נוסף להשתתפות בהגרלה כי בעת ביצוע שליחת הטופס מצוי המשתמש בגבולות מדינת ישראל.

הבהרה לענין הבעלות

7.             מובהר בזאת כי הנהלת האתר ובעלת רשיון השימוש בתוכנה אינה קשורה בכל הסכם או חוזה ולא קיבלה כל הרשאה למשלוח טפסים ממפעל הפיס ו/או מי מטעמה, וכי השירות הניתן באתר ניתן ע"י הנהלת האתר ועל אחריותה.

הליך הרישום

8.             מובהר בזאת כי משלוח טפסי הגרלות ו/או השתתפות בפורום החברתי שבאתר תתאפשר רק לאחר השלמת הליך הרישום.

9.             הליך הרישום הינו הליך פשוט וקל, במסגרתו נדרש המבקש להשתמש בשירותי האתר  למסור פרטים אישיים בסיסיים, כולל שם מלא, תאריך לידה, מין, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

10.         פרטי המשתמש ישמרו באתר החברה שהינו אתר מאובטח, ולא יתאפשר שימוש של כל גורם אחר במידע אשר נמסר ע"י המשתמש, אלא במקרה שהמשתמש עצמו ביקש או אישר זאת מפורשות.

11.         עם השלמת מסירת הפרטים, ואישור תנאי התקנון שבאתר ע"י הפונה, ישלח לפונה לפי פרטי הדואר האלקטרוני שמסר, הודעה בדואר אלקטרוני (e-mail) מטעם הנהלת האתר המבקשת אישור לפרטים אשר נמסרו, וזאת לצרכי אבטחה.

12.         עם קבלה באתר האישור לפרטי הפונה בדואר אלקטרוני, הושלם הליך הרישום, והנרשם (פונה) יהא רשאי להתחיל ולעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר.

13.         חל איסור מוחלט על כל משתמש לרשום אדם אחר לאתר ללא הסכמתו, ואין למסור כל פרטים בעת הרישום לאתר, לרבות מספר זהות, דואר אלקטרוני, כתובת, מספר חשבון או כל פרט מזהה אחר ללא בקשתו והסכמתו של הנרשם.

14.         חל איסור למסור פרטים שאינם של הנרשם, בשלב הרישום. מובהר כי פרטי המשתמש כפי שנרשמו באתר ישמשו את הנהלת האתר לאימות זהותו של כפי שידרש מפעם לפעם לרבות בעת מסירת טופס זוכה למשתמש. לפיכך, במידה ופרט מפרטי המשתמש בעת זיהויו במשרדי החברה לא יהיה זהה לפרטים שנמסרו בעת הרישום, רשאית הנהלת האתר לסרב למסור טופס זוכה לידיו עד להכרעה בענין של בית משפט מוסמך.

15.         הנהלת האתר רשאית לדרוש ממשתמש משלוח צילום ת.ז. שלו לצורך אימות פרטיו, לרבות גילו וכד'.

פתיחה וניהול חשבון המשתמש באתר

16.         עם השלמת הליך הרישום באתר, ולצורך ביצוע פעולת שליחת טופס/ים, ידרש המשתמש לפעול באופן הבא:

16.1.   הפקדת סכום לחשבון הנהלת האתר, כאשר יתרת הזכות תשמש עירבון ותאפשר ביצוע עסקה/אות בהתאם ליתרה הקיימת בכרטסת המשתמש באתר ולסכום כל עסקה.

16.2.   עם ביצוע הפקדה תונפק למשתמש קבלה אלקטרונית, ומידי 14 ימים ממועד גביית עמלה ע"י הנהלת האתר, תמסר למשתמש חשבונית מס אלקטרונית מרוכזת הכוללת את כל העמלות שגבתה הנהלת האתר במהלך 14 הימים הקודמים או במהלך זמן קצר יותר. הקבלות וחשבוניות המס יהיו חתומות בחותמת דיגיטלית.

16.3.   המשתמש מאשר ומסכים כי הקבלות וחשבוניות המס שתנפיק הנהלת האתר ישלחו לו בדואר אלקטרוני (e-mail) לכתובת אותה מסר בעת הרישום או כפי שתשתנה על-ידי המשתמש מפעם לפעם. 

17.         הפקדה לזכות כרטסת המשתמש באתר ניתן לעשות באמצעות חיוב כרטיס אשראי.

18.         היתרה בכרטסת המשתמש באתר תעמוד לזכותו, והמשתמש יהא רשאי לעשות בה כל פעולה, לרבות העברת היתרה בכרטסת באתר חזרה לזכות חשבונו בבנק. זיכוי חשבון הלקוח בבנק יבוצע תוך 3 ימי עסקים ממועד דרישת הלקוח, וכפוף לתשלום עמלת העברה.

18.1.   מובהר כי הנהלת האתר רשאית להגביל את הסכום הניתן להפקדה לזכות המשתמש באתר, ושלא להסכים לקבל סכום הפקדה העולה על המגבלה שנקבעה. הנהלת האתר רשאית לשנות את הסכום המירבי הניתן להפקדה ע"י המשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדרישות חוקיות בענין, מפעם לפעם, והמשתמש מוותר על כל טענה בענין זה.

18.2.   בנוסף, רשאית הנהלת האתר לדרוש מהמשתמש להמציא לה פרטי חשבון, ולחייבו להעביר לחשבון בנק ע"ש המשתמש, הסכום המופיע לזכותו בכרטסת האתר, בין אם מקור הסכום הינו הפקדה שביצע המשתמש ובין אם מקור הסכום הינו זכיה שזכה בה המשתמש.

18.3.   לא המציא המשתמש להנהלת האתר פרטי חשבון בנק לזיכוי ע"ש הלקוח, או לא יצר קשר על מנת לקבל שיק למוטב בלבד על שמו, רשאית הנהלת האתר להפקיד את היתרה העומדת לזכות המשתמש בכרטסת שלו באתר, או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בחשבון נפרד. 

19.         למרות האמור, רשאית הנהלת האתר לסרב לבצע הוראת המשתמש להעברה היתרה בחשבונו באתר לזכות חשבון הבנק שלו, או לסרב למסור שיק לפקודתו "למוטב בלבד" בגין היתרה בחשבונו, וזאת במקרה שקיימת מניעה כלשהי לביצוע הוראת העברה, לרבות בשל מניעה חוקית, צו שיפוטי, עבירה על חוקי איסור הלבנת הון וכד'.

הליך שליחת הטפסים

20.         המשתמש יבחר בצורה פשוטה את הטופס ההגרלה של מפעל הפיס שהוא מבקש להשתתף בה, יסמן את המספרים או הסימונים הנדרשים לסמן בטופס, וילחץ על כפתור "שלח" בתחתית הטופס. בכפוף לקיומה של יתרה מספקת למשלוח הטופס בחשבון הלקוח כמפורט בסעיף 16.1 לעיל, המערכת תפתח דף אישור שליחה המפרט את המספרים שנבחרו וכן את העלות הכוללת של העסקה.

יובהר כי הטפסים באתר הינם טפסים דיגיטליים הזהים לטפסי ההגרלות המודפסים.

21.         עם אישור המשתמש את פרטי הטופס בדף אישור השליחה, תועבר בקשת המשתמש  באמצעות המערכת באתר לאחת מתחנות מפעל הפיס למשלוח.

22.         מיד לאחר משלוח הטופס במסוף תחנת מפעל הפיס, תיסרק הקבלה המאשרת משלוח הטופס חזרה למערכת, והמערכת תשלח הודעה לכתובת הדוא"ל, המודיע לו כי הטופס נשלח בהצלחה. ההודעה שתתקבל אצל המשתמש תכלול קישור (לינק) אשר יאפשר למשתמש לראות את הטופס שנשלח בחשבונו באתר. ניתן לראות את העתק הקבלה גם בכפתור החשבון שלי באפליקציה במכשיר הטלפון או באתר החברה.

23.         תהליך שליחת טופס ההגרלה, ממועד אישור דף השליחה ע"י המשתמש, ועד למועד קבלת ההודעה על אישור השליחה, מוערכת במספר דקות בודדות. במקרים חריגים של עומס שליחות התהליך עשוי להימשך זמן ארוך יותר. נשלח הטופס באתר בשעות בהן אין פעילות בתחנת/ות מפעל הפיס באמצעותן שולח האתר את טפסי ההגרלה, ישלח הטופס, בכפוף לכל עיכוב או מגבלה אחרת, בסמוך ככל שניתן למועד פתיחת תחנת מפעל הפיס.

24.         יובהר כי בהגרלות שסכום הזכיה בהן עולה על הסכום הקבוע בדרישות משרד האוצר ועפ"י תקנון מפעל הפיס, יופיעו גם פרטי ארבעת הספרות האחרונות של מספר הזהות של המשתמש באופן מקודד.

25.         משלוח טופסי הגרלות באמצעות האתר אפשרית בכפוף לזמינות תחנה פעילה, ובכפוף לשיקול דעת הנהלת האתר לסיים קבלת טפסים באתר קודם לסיום הגרלה עקב עומסים. במידה ולא אושר משלוח הטופס, תינתן הודעה מתאימה ע"י האתר, וניתן יהא לשלוח את הטופס מיד בסמוך לפתיחת תחנות או בסמוך לסיום הגרלה.  

26.         מובהר בזאת כי אין במשלוח הטופס ע"י המשתמש באתר או בתוכנה או העברתו למשלוח במסוף משום התחייבות הנהלת האתר כי הטופס אכן נשלח או התחייבות של הנהלת האתר לשלוח את הטופס, ורק השלמת התהליך וקבלת העתק סרוק של הקבלה שהופקה במסוף במערכת יחשב כהשלמת התהליך. בשל סיבות שונות, לרבות עומס בתחנות מפעל הפיס, ליקויי תקשורת, סירוב משלוח טופס בשל מגבלות חוקיות או כל סיבה אחרת, עשוי הליך משלוח הטופס באתר שלא להסתיים ולכן אי ביצוע משלוח הטופס בפועל ע"י האתר או התוכנה לא יהווה עילה להגשת תביעה כלשהי כנגד הנהלת האתר או מי מטעמה. במידה וחויב המשתמש בעלות משלוח הטופס, והפעולה לא הסתיימה בשליחת הטופס יזוכה המשתמש במלוא סכום החיוב.

מפאת עומסים צפויים בתחנות או במסופים, לקראת מועד סגירת ההגרלות, העשויים לגרום לאי השלמת הליך שליחת הטופס, מומלץ למשתמש להקדים ולשלוח את הטופס באמצעות האתר מוקדם ככל שניתן קודם לסגירת ההגרלה.

חיוב בגין שירות משלוח הטפסים

27.         תעריף החיוב בגין שירות משלוח הטופס באתר אשר יחול על המשתמש ישתנה בהתאם לעלות הטופס. הנהלת האתר רשאית לשנות את עמלת שליחת הטופס, מפעם לפעם. תעריף החיוב והעמלה יוצג בדף אישור העסקה קודם למשלוח הטופס.

28.         עמלת שירות משלוח הטופס אינה כוללת עמלת משלוח מכתב רשום ללקוח, לפי בקשתו,  עמלת העברת זכיות מחשבון הלקוח באתר לחשבון הבנק שלו, עמלת החזר הפקדה וכד', בגינם יחוייב הלקוח בחיוב נוסף. לפיכך, הלקוח יחוייב בנוסף לעמלת שירות משלוח הטופס באתר, בהוצאות נוספות לפי הענין.

זיכוי טפסים זוכים

29.         עם זכיית המשתמש בהגרלה יקבל המשתמש הודעת דוא"ל (e-mail), לפי הפרטים שמסר, על זכייתו בהגרלה וסכום הזכיה.

30.         הלקוח נותן בזאת להנהלת האתר ומי מטעמה, הרשאה בלתי חוזרת, לגבות עבורו את כספי הזכיה בהגרלות מפעל הפיס, ולזכות את הכרטסת שלו באתר בסכום הזכיה, וזאת בלבד שסכום הזכיה לא עלה על הסך 5,000 ₪. סכום הזיכוי המרבי באמצעות האתר נתון לשינוי בהתאם להחלטת האתר ו/או לתקנון מפעל הפיס, אולם בכל מקרה לא יעלה על הסכום הפטור ממס (בשנת 2014 סכום הזכיה המירבי הפטור ממס מסתכם בסך 49,920 ₪).  

31.         למען הסר ספק מובהר כי הנהלת האתר וכל מי מטעמה, יהוו שלוחים של המשתמש לצורך החזקת הטופס הזוכה, מסירתו לאחת מתחנות מפעל הפיס, זיכויו, גביית סכום הזכיה, והפקדתו לזכות הכרטסת של המשתמש באתר, והמשתמש מאשר להנהלת האתר ומי מטעמה לפעול כאמור לגביית כספי הזכיה וזיכוי המשתמש כאמור.

32.         זיכוי הטופס ועדכון הכרטסת של המשתמש באתר יבוצע ע"י הנהלת האתר, אלא אם הזיכוי אינו אפשרי בהתאם לתנאי מפעל הפיס.

32.1.   ככל שאין מגבלה לזיכוי המשתמש בהתאם לתנאי מפעל הפיס או המועצה תזוכה כרטסת המשתמש באתר.

32.2.   המשתמש רשאי לעשות שימוש ביתרה המופיעה לזכותו בכרטסת האתר (כספי הזכיה) בכדי להשתתף בהגרלות נוספות, או לתת הוראה להעברת כספי הזכיה או חלקם לחשבונו בבנק, עפ"י הפרטים אשר ימסרו ע"י המשתמש. זיכוי יבוצע רק לחשבון בנק על שם המשתמש.

32.3.   זיכוי כרטסת המשתמש בגובה הזכיה באתר יבוצע תוך מספר דקות ממועד פרסום תוצאות ההגרלה ע"י מפעל הפיס, בכפוף לכל מגבלה של מידע במעבר נתונים.

33.         טפסים שלא ניתן לזכותם באתר מאחר וסכום הזכיה עולה על התקרה לזיכוי כקבוע בתקנון זה או על תקרת הסכום הפטור ממס כאמור ו/או בשל תנאי אחר של מפעל הפיס, יזומן המשתתף למשרדי הנהלת האתר, שם ימסר לו הטופס הזוכה כנגד הצגת תעודת זהות כולל ספח, או כל תעודה או אסמכתא נוספת או אחרת שתדרש ע"י הנהלת האתר ותאפשר זיהוי מוחלט של המשתמש. במקרה כאמור המשתמש יזדכה על הטופס בעצמו במשרדי בתחנה מורשית של מפעל הפיס או במשרדי הנהלת מפעל הפיס, לפי סכום הזכיה.

34.         זימון המשתמש לאסוף כרטיס הזכיה במשרדי הנהלת האתר יבוצע עד 5 ימי עסקים ממועד הזכיה.

שמירת טפסי ההשתתפות  

35.         במקרה שטופס ההשתתפות בהגרלה לא זכה בפרס כלשהו, יושמד הטופס המקורי תוך 3ימי עסקים. ביקש המשתתף לקבל לידיו את טופס ההגרלה שלא זכה בפרס, יהא כרוך קבלת הטופס בתשלום עמלה בסך 15 ₪.

36.         טופס שזכה בהגרלה וזוכה בחשבון המשתמש באתר, יושמד תוך 5 ימי עסקים ממועד משלוח ההודעה למשתמש על זכייתו בדוא"ל(e-mail). ביקש המשתתף לקבל לידיו את טופס ההגרלה שלא זכה בפרס, יהא כרוך קבלת הטופס בתשלום עמלה בסך 15 ₪.

37.         טופס שזכה בהגרלה, ולא זוכה באתר, בשל תנאי מפעל הפיס, לדוגמא מחמת הסכום הגבוה של הזכיה, ישמר במשרדי הנהלת האתר למשך 6 חודשים ממועד משלוח ההודעה  בדוא"ל(e-mail) למשתמש על זכייתו.

38.         בחלוף המועדים המפורטים לעיל, ובמקרה שהמשתמש לא דרש את הטופס המקורי, תהא רשאית הנהלת האתר להשמיד את הטופס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמשתמש מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה כנגד הנהלת האתר.

ביטול השתתפות

39.         מובהר ומוסכם בזאת כי לאחר אישור משלוח הטופס בדף אישור השליחה באתר, לא ניתן לבטל את משלוח הטופס במסוף מפעל הפיס, וזאת בין היתר מחמת הזמן הקצר שחולף ממועד ביצוע הוראת השליחה ע"י המשתמש ועד למועד משלוח הטופס במסוף מפעל הפיס.

מקום השיפוט

40.         דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו. המשתמש מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו, ובכל סכסוך ו/או חילוקי דעות בין הצדדים, תהא הסמכות הבלעדית לדון בענין נתונה לבתי המשפט בתל-אביב, ולהם בלבד.

קנין רוחני

41.         מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תוכן, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינם של הנהלת האתר בלבד. חל איסור מוחלט על כל גורם לעשות שימוש בכל סימן, קובץ, תוכנה, עיצוב גרפי, סימן מסחר טקסט וכל חומר אחר הכלול בו ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת הנהלת האתר.

כללי

42.         הנהלת האתר מבהירה כי המידע והנתונים המוצגים באתר, מפורסמים ע"י הנהלת האתר ו/או מתקבלים מצדדים שלישיים. תיתכן אפשרות שבמידע ו/או בנתונים המופיעים באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שהנהלת האתר עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. הנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה. 

43.         הנהלת האתר רשאית בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים באתר אינטרנט זה או בתוכנה.

44.         כל המידע והשירותים מוצעים למשתמש באתר ניתנים "כמות שהם" (as is), בלא כל התחייבות. הנהלת האתר מתנערת בזה מכל אחריות והתניה לגבי המידע, הפרטים, והשירותים לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה.

45.         בשום מקרה לא תחול על הנהלת האתר אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אי ביצוע או עיכוב במשלוח הטופס או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, בביטול הזמנה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע להנהלת האתר על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

46.         מובהר בזאת כי האתר משמש פלטפורמה לביצוע משלוח טפסים בלבד. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה באתר או בתוכנה, או בגישה לאתר או בתקלות במסופי מפעל הפיס או באפשרות משלוח טופס/ים בתחנה מסויימת או במערכת מפעל הפיס בכלל.

47.         הנהלת האתר נוקטת באמצעי אבטחה מוגברים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. הנהלת האתר  לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודות המשתמש או מידע שנמסר על ידי המשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.

48.         אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

49.         הנהלת האתר שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

50.         הנהלת האתר שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה והמשתמש באתר מסכים לתנאים כפי שיהיו מעת לעת.

51.         הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה בלבד אשר הוכנסו ע"י המשתמש באתר לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל בין בדואר אלקטרוני ובין בדרך אחרת.

שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לקבל דואר ו/או דואר אלקטרוני מהנהלת האתר ו/או כל אמצעי פרסומי אחר, אלא אם שלח המשתמש הודעת סירוב לאתר.

כמו-כן הנהלת האתר רשאית לשלוח למשתמש תזכורות/הודעות מערכת וכד' באשר לשירות שהוזמן.

52.         שימוש על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנה מהווה אישור על ידו לכל האמור במסך זה שכותרתו – תנאי השימוש באתר.

53.      חברת אפל אינה קשורה ואינה נותנת חסות לאפליקציה זו.